Hjælpemidler og forbrugsgoder

Hjælpemidler og forbrugsgoder – til afhjælpning af problemer i den daglige tilværelse. 

Forskellen på hjælpemidler og forbrugsgoder

Hjælpemidler er produkter, som er fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe nedsat funktionsevne.

Forbrugsgoderer produkter, som forhandles bredt til hele befolkningen.

Med virkning fra 1.1.2018 er det muligt med en hurtigere sagsbehandling. Den hurtigere sagsbehandling gælder ansøgninger om enkle hjælpemidler, hvor sagsbehandlingen kan ske ved underskrift på en tro- og loveerklæring. Det vil tillige være muligt at bevilge hjælpemidler og forbrugsgoder ved enmidlertidig nedsat funktionsevne. 

Hvordan søger jeg?

Hjælpemidler eller forbrugsgoder skal du søge i din kommune. 

Ved ophold i en anden kommune end bopælskommunen i Danmark er det bopælskommunen, der er forpligtet til at behandle ansøgning om hjælpemidler. 

Ankestyrelsen har truffet principafgørelser på dette område SM R-04-00 og R-06-02. Afgørelserne kan ses på Ankestyrelsens hjemmeside under principafgørelser.

Hvem kan få hjælpemidler?

Støtte til et hjælpemiddel kan bevilges, når dette i væsentlig grad afhjælper:

  • varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • i væsentlig grad letter den daglige tilværelse eller
  • er nødvendige for at du kan udføre et erhverv

Efter 1.1.2018 kan du bevilges et hjælpemiddel til midlertidigt brug, fx hvis du i en kortere periode har brug for et hjælpemiddel for at kunne passe dit arbejde ligesom det på baggrund af en tro- og loveerklæring er muligt at tage stilling til enkle hjælpemidler. Ændringen er indført for at hjælpe med en smidigere og hurtigere sagsbehandling.

Når du ansøger skal du huske, at skrive alle nødvendige oplysninger, så kommunen kan tage stilling til din ansøgning. Spørg evt. hos kommunen hvilke oplysninger, som de gerne vil have fra dig.

Øvrige vilkår

Der kan bevilges hjælp til det billigste hjælpemiddel, som kan dække behovet. Der kan ydes hjælp til reparation og nødvendig udskiftning. Du skal selv betale udgifter til drift og vedligeholdelse. 

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er normalt betegnelsen for en vare, som bruges af befolkningen som helhed. Der vil ikke kunne ydes hjælp til fx almindelige stole, borde, senge, TV , telefon o. lign. Hvis det hjælpemiddel, man har brug for, kan betragtes som et almindeligt forbrugsgode (fx en opvaskemaskine) gælder særlige regler:

  • Som hovedregel kan bevilges 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt. Udgiften skal være mindst 500 kr.
  • Flere mindre ting kan tilsammen betragtes som en ansøgning.
  • Der kan ikke ydes hjælp til udskiftning/reparation.
  • Forbrugsgoder betragtes som den pågældendes ejendom.

 Hjælpemidler/forbrugsgoder til transport i nærområdet

Læs Ankestyrelsens principafgørelse 40-19, hvor praksis er samlet vedr. støtte til el-køretøjer, trehjulede knallerter og cykler til brug for transport i nærområdet.

Ophold i udlandet

Hjælpemidler kan medtages til udlandet under midlertidige ophold. Det kan fx dreje sig om kortvarige ferieophold eller nødvendig behandling, som du ikke kan få her i landet. Ved permanent ophold i et andet EU-land kan alene medtages særlige personlige hjælpemidler.

Forbrugsgoder kan frit medtages til udlandet uanset opholdets varighed.