Merudgifter til børn og voksne

Merudgifter til børn – Servicelovens § 41

Familier med børn med handicap har udgifter, som andre familier med børn ikke har. Formålet med servicelovens § 41 er at give familierne mulighed for at få dækket disse merudgifter. Den enkelte familie skal selv betale den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, som familien normalt ville have betalt, hvis barnet ikke havde haft et handicap.

Betingelser for merudgifter til børn § 41

Har du børn under 18 år med en arm- eller benamputation, og som bor og bliver forsørget i hjemmet, er du i målgruppen for hjælp til merudgifter efter § 41. Det er altid barnets opholdskommune, der skal behandle ansøgningen.

Udover at merudgifterne ikke skal kunne dækkes efter en anden lovgivning skal dit barn have en ”Betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk lidelse eller en indgribende langvarig lidelse”.

Beregning af merudgiften

Dine samlede merudgifter skal overstige en minimumsgrænse på 4.900 kr. pr. år (2019), og være en direkte konsekvens af dit barns nedsatte funktionsevne. Beløbet bestemmes ud fra de forventede udgifter pr. måned, i 12 på hinanden løbende måneder, og afrundes til det nærmeste beløb, der kan deles med 100 kr.  Har du flere børn med handicap er det, det samlede beløb for børnene, der beregnes ud fra. Beløbet er skattefrit og er uafhængigt af indtægt.

Hvis du får behov for dækning til en enkeltstående merudgift, kan det udbetales som et enkeltstående beløb, uden det månedlige beløb reguleres.

Det er ikke meningen, at du skal søge om hjælp for hver enkelt merudgift, men skal lave et overslag over, hvad du forventer dit barn sandsynligvis har behov for i det kommende år, og hvad det medfører af merudgifter. Kommunen kan ikke kræve dokumentation for afholdelsen af udgifterne, da ydelsen beregnes for det kommende år. Eksempelvis kan det være, at dit barn slider ekstra meget på tøj og sko pga. amputationen. Du skal lave et overslag over, hvad du forventer du har af medudgifter for tøj og sko for det kommende år.

Hvad kan der ydes hjælp til

Listen over, hvad du kan få dækket af merudgifter er lang. Dog er det meget vigtigt at være opmærksom på, at det kun er de udgifter, der ikke afholdes af andre sektorer, du kan få dækket merudgifterne til.  For eksempel dækkes udgifter til behandling af sundhedssektoren, og udgifter til undervisning af uddannelsessystemet.

 • Kost og diætpræparater, hvis det ikke fremstilles på hospitalet, eller er en del af en behandling
 • Tilskudsberettiget medicin og ikke-tilskudsberettiget medicin
 • Briller, fx hvis styrken i brilleglasset skal skiftes ofte
 • Hospitalsophold, hvis I som forældre skal være til stede under jeres barns indlæggelse, og hospitalet ikke gratis tilbyder jer overnatning
 • Befordring, når dit barn skal i daginstitution, uddannelse, behandling og fritid, og ikke dækkes af andre bestemmelser
 • Betaling af SFO, hvis udgiften ikke dækkes af dagtilbudsloven, og der er behov for pasning udover, hvad det er normalt for børn i pågældende alder
 • Handicaprettede kurser til forældre og andre pårørende, fx rejseudgifter, kursusafgift og –materialer m.m.
 • Beklædning og fodtøj, hvis der er ekstraordinært slid på tøj og sko
 • Vask og vaskemaskine, hvis dit barns handicap medfører merudgifter til vask
 • Særlige cremer og olier, hvis dit barn har brug for særlige cremer og olier til belastede hudområder
 • Ferie
 • Bolig og boligskift, hvis du har forhøjede udgifter i forbindelse med til- og ombygning, eller ved flytning til større bolig
 • Aflastning, hvis øvrige aflastningsordninger ikke er tilstrækkeligt, kan der ydes støtte til ansættelse af en hjælper

Merudgifter til voksne – Servicelovens § 100

Hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen og har flere nødvendige udgifter, som følge af din amputation (eller nedsatte funktionsevne) kan du søge kommunen om hjælp til dækning af merudgifter. Modtager du førtidspension, er du ikke berettiget til merudgifter, medmindre du er bevilget kontant tilskud (Serviceloven § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96). Personer, der modtager invaliditetsydelse tilkendt efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, kan samtidig få dækket nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100.

Hvad er betingelserne for at få hjælp til servicelovens § 100?

Du kan få bevilget hjælp til dækning af dine nødvendige merudgifter, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en ”Langvarig lidelse, hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med væsentlige hjælpeforanstaltninger”.

Du kan kun få hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, hvis det er udgifter, du har, som følge af din amputation. Dit behov vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.

Beregning af merudgiften

Taksterne for merudgifter pr. 1. januar 2019 er:

1. Sandsynliggjorte merudgifter for under 556 kr. om måneden                 0 kr.
2. Sandsynliggjorte merudgifter fra 556 kr. til 1.561 kr. om måneden        1.053 kr.
3. Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.562 kr. til 2.601 kr. om måneden     2.102 kr.
4. Dokumenterede merudgifter fra 2.602 kr. om måneden                         Fuld dækning af faktiske udgifter

Der er indført et standardbeløb, når de sandsynliggjorte merudgifter ligger inden for intervallet 556 kr. til 2.602 kr. Kan du dokumentere merudgifter på over 2.602 kr. får du dækket alle dine merudgifter.

For at kunne dokumenterer dine merudgifter skal du kunne vise udskriftsbilag, udskrifter fra apoteket m.m. for alle dine merudgifter. Dokumentationen sker på baggrund af de udgifter, du allerede har haft, og kommunen må derfor omberegne, hvis du efterfølgende kan dokumentere, at dine udgifter er højere. Genberegning sker også, hvis du ikke kan dokumentere det bevilgede beløb til merudgifter.

Hvis du flytter til en ny kommune, skal tilflytningskommunen udbetale de merudgiftsydelser, som fraflytningskommunen har fastsat, indtil tilflytningskommunen selv træffer afgørelse om dine merudgifter.

Vær opmærksom på de ændrede regler om om- og genberegning. Læs mere på www.dukh.dk om merudgifter til voksne.

Hvad kan der ydes hjælp til

Der kan ydes støtte til alle typer af merudgifter, som du har pga. din nedsatte funktionsevne, som eksempelvis: Medicin, vinduespudsning, snerydning og klipning af hæk. Transport til og fra uddannelse, arbejde, behandling samt familiebesøg og fritidsinteresser. Der kan også søges støtte til kurser og håndsrækninger.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *